Stavební povolení

Dnes bylo na úřední desce MČ Praha 4 vyvěšeno Stavební povolení týkající se vybudování staveb na území koupaliště Lhotka. Pokud se nikdo v zákonné lhůtě neodvolá, bude možné konečně stavební práce zahájit . Snad se brzo dočkáme i vydání dalšího povolení k zahájení prací na samotném koupacím biotopu.

Revitalizace koupaliště – vizualizace

V posledním čísle Tučňáku, časopisu MČ Praha 4, je na str. 4-5 zveřejněn první konkrétní článek o projektu revitalizace vč. několika vizualizací navrhovaného řešení. Na str. 3 v části „Slovo starosty“ je uvedena zajímavá a důležitá informace:  Revitalizace přírodního koupaliště Lhotka je největší investicí naší městské části v letošním roce, jsem proto
rád, že se mi podařilo získat dotaci z hlavního města, která pokryje aspoň část nákladů.“ To je nesporně velmi pozitivní zpráva, která jistě přispěje k úspěšnému průběhu všech prací a dodávek, jakmile bude vydáno příslušné stavební povolení.

Vi rovněž stránky FB „koupaliště Lhotka

Revitalizace koupaliště

Na koupališti se konečně rozběhly práce, které je možné provádět bez stavebního povolení pouze na základě územního rozhodnutí. Právě probíhá hloubení tří tůněk, kam se budou moci uchýlit obouživelníci z plochy koupaliště, až dojde k jeho bagrování. Současně probíhá i probírka křoví a poraženy byly i některé vybrané stromy, které jsou buď v nevyhovujícím stavu nebo leží v místě budoucích staveb. Prováděny jsou i demoliční práce posledních stojících staveb. Na našich facebookových stránkách si můžete prohlédnout fotografie i krátké video https://www.facebook.com/groups/287965237955935

Stavební povolení nebylo dosud vydáno.

Byl vybrán dodavatel stavby

Koncem minulého roku, 30.12.2016, bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele prací v rámci projektu Revitalizace koupaliště Lhotka. Hlavním dodavatelem bue  PKS stavby a.s. ze Žďáru n. Sázavou a subdodavatelem bude VHST s.r.o. z Pelhřimova, která v loňském roce realizovala koupací biotop v Třešti (doba realizace prosinec 2015 – červen 2016). Biotop má tento tvar: Fotografie a další informace jsou vyvěšeny na webových stránkách koupaliště:

Zdobení stromku

Počasí zpočátku velmi nepříznivé se nakonec trochu umoudřilo a ti, co přišli, jistě nelitovali.

Poslední dostupné informace

Územní rozhodnutí které je základním dokumentem pro zahájení řízení o vydání stavebního povolení, bylo vydáno 2.11.2016. Ve stanovené lhůtě se proti tomuto rozhodnutí nikdo neodvolal a rozhodnutí je nyní pravomocné. Dokumentace pro stavební řízení je hotová, předpokládá se, že stavební řízení by mohlo být zahájeno v lednu.

Rada MČ Praha 4 přijala dne 2.11.2016 usnesení o zadávacím řízení na zhotovitele. Řízení bylo zahájeno 10.11.2016 a ukončeno otevíráním obálek s nabídkami dne 5.12.2016. Informační karta veřejné zakázky byla zveřejněna na portálu MČ Praha 4, kde lze rozkliknout jednotlivé části zadávací dokumentace – např.situační plánek s vyznačením zpevněných ploch.