Zdobení stromku

Počasí zpočátku velmi nepříznivé se nakonec trochu umoudřilo a ti, co přišli, jistě nelitovali.

Poslední dostupné informace

Územní rozhodnutí které je základním dokumentem pro zahájení řízení o vydání stavebního povolení, bylo vydáno 2.11.2016. Ve stanovené lhůtě se proti tomuto rozhodnutí nikdo neodvolal a rozhodnutí je nyní pravomocné. Dokumentace pro stavební řízení je hotová, předpokládá se, že stavební řízení by mohlo být zahájeno v lednu.

Rada MČ Praha 4 přijala dne 2.11.2016 usnesení o zadávacím řízení na zhotovitele. Řízení bylo zahájeno 10.11.2016 a ukončeno otevíráním obálek s nabídkami dne 5.12.2016. Informační karta veřejné zakázky byla zveřejněna na portálu MČ Praha 4, kde lze rozkliknout jednotlivé části zadávací dokumentace – např.situační plánek s vyznačením zpevněných ploch.

Zažít Jílovskou jinak

V sobotu 17. září proběhla v rámci celostátní akce „Zažít město jinak“ i akce „Zažít Jílovskou jinak“, kterou organizovalo divadlo Zvoneček. Organizátoři zareagovali velmi pružně na  nepřízeň počasí a akci přesunuli do KC Novodvorská. Návštěvníci se zajímali i osud koupaliště Lhotka a od našeho stánku odcházeli kromě jiného i s letáčkem, na němž byly uvedeny poslední dostupné informace – viz Akce Jílovská

Předpokládáme, že v nejbližší době bude svolána komise pro obnovu koupaliště Lhotka. Po jejím zasedání zveřejníme aktuální informace o průběhu přípravy výstavby koupacího biotopu.

Zápis ze zasedání komise

Jednání komise bylo velmi pozitivní, protože byly již k dispozici konkrétní návrhy, které jsou součástí dokumentace pro územní řízení – viz Zápis Lhotka 26.5.16 . K zápisu jsou přiloženy 2 výkresy:

1) Situační plánek, kde plnou čarou je v koupací části vyznačena část brouzdací a přerušovanou čarou část pro neplavce s hloubkou od 0,4 do 1,2 m

2) Dispoziční řešení provozní budovy.

Setkání s Ing. Zdeňkem Kovaříkem, členem rady MČ Praha 4

Koncem dubna proběhlo setkání s Ing. Kovaříkem, kterého se zúčastnili dva členové našeho sdružení.

Ing. Kovařík předložil podrobný nákres návrhu areálu koupaliště (vypracovaný zřejmě firmou Suncad).  Náčrtek revitalizace koupaliště, který vyhotovila naše členka, je čistě orientační. Fialovou barvou je označeno původní koupaliště. Proti původnímu stavu bude biotop rozšířen, a to hlavně v jižní části, čímž se zvětší koupací plocha. Koupací část je označena modře, zeleně pak čistící část (2 od sebe oddělená jezírka). Koupací část je od čistící části oddělena cestou. Menší jezírko bude umístěno do oblasti vrtu. Odtud se bude do koupaliště dopouštět voda. Na čištění se voda bude podle potřeby přečerpávat zpět z koupací části podzemním potrubím. Výpusť zůstane zachována pro případné odpouštění.  V nouzi bude možné dopouštět vodu i z vodovodního řadu.

Červeně jsou zvýrazněny části, které budou postaveny v první etapě. Budova současné vrátnice bude stržena, vstup bude nově upraven. V pravé části u vchodu by měl stát trojúhelníkový dřevěný domek se zázemím pro plavčíka a ošetřovnu. Na nové stavební prvky bude ve velké míře použito dřevo. Vlevo od vrátnice poblíž plotu se sousedícími zahradami by měla být postavena dlouhá přízemní budova. V její přední polovině má být klubovna (v létě přípravna jídla s dlouhým výdejním okénkem), sklad a příslušenství. Tato část bude v budoucnu sloužit jako zázemí pro celoročně užívané části areálu. Druhá polovina budovy bude mít pouze sezónní funkci, převlékárny s uzamykatelnými skříňkami. Menší převlékárna a WC se postaví i poblíž dětského hřiště, jehož umístění bude podobné jako v minulosti. V jižní části zůstane jako dříve zóna pro neplavce. Od brouzdaliště bylo upuštěno zejména z důvodu náročných požadavků na udržení hygienických parametrů. Děti budou moci využít části určené pro neplavce, samozřejmě pod dozorem dospělé osoby.

Několik dalších doplňujících informací:

  • Před vchodem (na obr. budova č. 3) budou stojany na kola.
  • Podél ulice U Koupadel bude opraven a rozšířen chodník a na něm přibudou parkovací místa pro sezónní stání.

První etapa, tj. koupaliště se základním zázemím, by měla být dokončena, nevyskytnou-li se problémy, příští rok. Veškerá hřiště, včetně lezecké stěny na stěně prádelny a lanového centra, budou realizovány ve druhé etapě výstavby – tedy nejdříve za dva roky.

Návrh řešení revitalizace včetně podrobného nákresu je součástí dokumentace pro řízení o územním rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí bude následovat řízení o vydání stavebního povolení.

Předběžný harmonogram revitalizace koupaliště

Obdrželi jsme od Ing. Zdeňka Kovaříka, radního MČ Prahy 4 pro investice, následující předběžný harmonogram revitalizace koupaliště – kopírujeme znění:

„- odevzdání Dokumentace pro územní řízení (DUR) – do 30.4.2016
- odevzdání Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – do 31.5.2016
- odevzdání Dokumentace pro provádění stavby (DPPS) – do 15.6.2016
- zahájení projednání UR – 1.5.2016 – dokončení dle správních termínů
- zahájení projednání SP – ihned po vydání UR
- zahájení VŘ – 1.kolo kvalifikace – 15.5.2016
- pokračování VŘ – 2.kolo nabídkové – 15.6.2016

Jsou to samozřejmě termíny nastavené na situaci, kdy nedojde k problémům s odvoláními v rámci povolovacího řízení a kdy nedojde k odvoláním ani v procesu výběru dodavatele.
Realizace investice bude probíhat v dovu etapách, v první vlastní koupaliště a přímo související sítě, zemní práce a výstavba nezbytného zázemí, v druhé pak doplňující sportoviště a další vybavení areálu.
První etapa, pokud nedojde k zásadním problémům, umožní v roce 2017 spuštění koupaliště pro veřejnost.“ (konec citace)

Již vloni bylo jasné, že letos zůstane koupaliště ještě uzavřené, protože samotná příprava realizace projektu vyžaduje poměrně dost času. Jsme rádi, že nyní je již vypracován tento konkrétní časový rozvrh, i když je samozřejmě možné, že z různých objektivních důvodů (některé jsou uvedeny v odpovědi Ing. Kovaříka) může dojít ke skluzu.

Setkání na koupališti v neděli 20. prosince odpoledne  proběhlo v pohodové atmosféře – kdo nepřišel, může jen litovat. Velké díky patří manželům Pucholtovým, kteří opatřili stromek a malé občerstvení a úspěšně zorganizovali toto milé předvánoční setkání. Díky patří i všem dalším účastníkům, kteří přivedli děti, přinesli dobroty a nezapomněli na dobrou náladu. Někteří využili přítomnosti předsedy Komise pro obnovu koupaliště Lhotka Ing. Ondřeje Růžičky k neformální diskusi o projektu revitalizace koupaliště. Skutečnost, že po třech letech byl areál koupaliště výjimečně zpřístupněn veřejnosti (nepočítáme-li dubnový úklid), symbolicky předznamenává pozitivní zvrat v řešení situace kolem koupaliště.

Občanské sdružení SOS koupaliště Lhotka přeje všem poklidné vánoční svátky a úspěšný rok 2016.

Zadání projektu revitalizace koupaliště

Na zasedání Komise pro obnovu koupaliště Lhotka, které se konalo 10.12.2015, vystoupil zástupce starosty Ing. Z. Kovářík, v jehož kompetenci jsou investice a sport. Členy komise seznámil s návrhem zadání pro vypracování projektu Revitalizace koupaliště Lhotka. V podkladech, které členové komise obdrželi, bylo uvedeno, že MČ zvolila vybudování koupacího biotopu (podzemní vrt prokázal dostatečně silný zdroj vody pro doplňování objemu v koupací části biotopu)  a na základě doručených podnětů navrhuje vybudovat řadu sportovišť. Z přehledu vyplynulo, že hlavní důraz je kladen na vybudování sportovišť zajišťujících celoroční využití areálu a otázka zajištění dostatečné kapacity biotopu je až na druhém místě. Naše Občanské sdružení SOS koupaliště Lhotka z.s. zaslalo Ing. Z. Kováříkovi, členům komise a všem členům Rady MČ P4 následující Stanovisko k zadání