Z jednání zastupitelstva HMP

21. června naše občanská iniciativa veřejně vystoupila na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy v čase určeném interpelacím. Žádný ze zastupitelů MČ P4 však k tématu koupaliště nevystoupil, ačkoliv mu to ukládalo usnesení z jednání zastupitelstva MČ Praha 4, ze dne 7.6.2012.

Tímto dopisem jsme žádali o zařazení bodu o koupališti Lhotka na program jednání:

V Praze dne 14. 6. 2012

Vážený pane primátore,

Dovolte nám se na Vás obrátit s vyjádřením našeho postoje k neutěšené situaci s „nečekaně“ uzavřeným přírodním koupalištěm Lhotka (Praha 4), které má dlouholetou tradici a spoustu příznivců několika věkových generací.

Na letošním jaře však soukromý vlastník vypověděl provozovateli koupaliště smlouvu a s dalším provozem koupaliště zřejmě již nepočítá.

Zjistili jsme, že areál byl prodán již v roce 2005, kdy byl v rámci privatizace odkoupen současným vlastníkem – slovenskou společností Eco-investment za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 30 mil. Kč (přičemž účetní hodnota majetku byla k roku 2003 3,8 mil. Kč). Kupní smlouva bohužel nezavazuje vlastníka žádnými závazky, jak s areálem koupaliště nakládat. Ten také již v minulosti požádal o změnu územního plánu a hodlá na místě oázy klidu a volnočasových aktivit postavit další,
dle našeho názoru nepotřebné, „rezidenční bydlení“.

Z výše uvedených důvodů si Vám v příloze dovolujeme zaslat PETICI PROTI ZRUŠENÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKA – PRAHA 4, kterou během velmi krátké doby podepsalo 5 404 nespokojených občanů.

Závěrem podotýkáme, že o stavu věcí jsme samozřejmě informovali zástupce městské části Prahy 4, kteří však následně zvolili dle našeho názoru nepříliš vhodnou formu aktivity, když místo konání v rámci svých regulérních úředních postupů navrhli v pořadí druhou, svou vlastní, petici s obdobným cílem.

Vážený pane primátore, doufáme, že se otázkou koupaliště budete detailněji zabývat a jsme připraveni Vám v případě Vašeho zájmu předat dokumenty související s danou kauzou (např. kopie kupní smlouvy, vyjádření ÚZSVM, stanovisko MF, privatizační projekt).

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, žádáme tímto o projednání tohoto podnětu zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Nedílnou součástí tohoto dopisu je petice s 372  petičními archy.

S pozdravem,

Za petiční výbor:

Dagmar Červenková

Daniel Kurka

Irena Malátová

Šárka Troníčková

 

Vážený pan

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Primátor hl. m. Prahy

Praha

 

Kopie dopisu bez příloh na vědomí:

Vážený pan

Ing. Miloslav Vaněk

generální ředitel

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

Vážený pan

Ing. Miroslav Kalousek

ministr

Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

O koupání v ČT1

V pořadu Události v regionech na ČT1 se včera večer objevila zmínka o dvou peticích na záchranu koupaliště Lhotka a na kameru za naši iniciativu promluvila paní Irena Malátová. Zpráva se týkala otevření mola na Hostivařské přehradě a investic do ní v kontrastu se zavřením koupaliště Lhotka.

Stačí zaškrtnout část „Koupání v Hostivařské přehradě„.

Archív ČT1 – Události v regionech 20.6.2012

Informace z jednání zastupitelstva HMP 21.6.2012

PETICE PROTI ZRUŠENÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKA (proti zástavbě bytovými domy, proti změně územního plánu) občanské iniciativy SOS koupaliště Lhotka UKONČENA a JE PŘIPRAVENA K PŘEDÁNÍ PRIMÁTOROVI A ZASTUPITELŮM HL. M. PRAHY.
Podepsalo se pod ní v krátkém čase od poloviny května 5.404 občanů.
Prosím již tedy nepodepisujte.
V pondělí 18.6. 2012 v 10.00 bude petice oficielně a řádně předána na Magistrát hl.m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. Děkujeme všem, kteří naši petici podepsali. Tímto však naše aktivity zdaleka nekončí. Pokračujeme dál!
Ve čtvrtek 21. 6. 2012 se koná zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, na němž chceme vystoupit. Předpokladaný čas je od 10 hodin do 13 hodin a veřejnost má možnost se v části určené občanům vyjádřit. Tímto navazujeme na naše vystoupení na zastupitelstvu MČ Praha 4 ze dne 7. 6., kterého jsme se aktivně účastnili a informovali zastupitele obce o našich aktivitách. Apelovali jsme na zastupitele obce, aby prověřili možná pochybení při prodeji areálu a aby v zájmu občanů činili kroky v rámci své kompetence.
Účast na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy ve čtvrtek 21. 6. 2012 je možná v prostoru pro veřejnost v sále (diváci všeho věku) a formou veřejného vystoupení za naši občanskou iniciativu.
Tuto informaci můžete dle libosti šířit do všech koutů světa :-)

Hezkou neděli a zdárný příští týden.

Šárka Troníčková, členka petičního výboru

Navazujeme na petici založením Občanského sdružení. SOS koupaliště Lhotka

Jednání zastupitelstva MČ Praha 4, 7.6.2012

Oproti původnímu programu jednání podařilo se zařadit situaci kolem KOUPALIŠTĚ LHOTKA jako bod 5a. Díky obrovskému zájmu občanů, díky ohromnému počtu podpisů pod naší peticí PROTI ZRUŠENÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKA. Počet hlasů pod textem naší petice se blíží 5.OOO a to už je pořádné číslo!
Měli jsme tedy možnost za naši občanskou iniciativu vystoupit se svým příspěvkem v čase 3 minuty. Tento čas jsme využili k informování o naší občanské iniciativě, stručně o výsledcích našeho pátrání o pochybeních v minulosti (neb minulost utváří přítomnost i budoucnost) o naší PETICI PROTI…, kterou od 12. května 2012 podepsalo na 5 tisíc občanů.
Zastupitelstvo se tedy i díky tlaku a zájmu veřejnosti situací kolem koupaliště aktivně zabývá. A to v hlasování o tomto bodu 41:0. Další směřování a naše vystoupení směřujeme na Magistrát a to na jednání 21.6. Zde bychom opět rádi korektně vystoupili za naši občanskou iniciativu.
Požádali jsme také o prověření možných pochybení v minulosti! Naše úsilí musíme nyní zintenzivnit: ve včerejších příspěvcích od zastupitelů jsme se mimochodem dozvěděli, že byl areál koupaliště Lhotka shledán téměř bezcenným, nepotřebným nebo něco v tomto smyslu. Učetní hodnota při prodeji činila 3,8 mil.Kč. Nechme nyní stranou kdo, z jakých důvodů, s jakými přislíbenými vyhlídkami z hlediska změny ÚP, s jakým záměrem pozemky získal. Toť tedy minulost. Přítomnost: nenapuštěné koupaliště, které se za dobu, kdy jej majitel vlastní nijak nevzkvétalo, vše původní, chátrající, bez žádných nových investic, necháno napospas. Domníváme se zcela jistě, že vlastník hodnotu jím získaného areálu nezhodnotil, svým chováním devalvuje životní prostředí nejen nám občanům, ale i živočichům o okolí včetně vzácného ledňáčka, navíc vyhlídky na změnu ÚP jsou jasně deklarované i samotným starostou, že totiž změnu ÚP nepovolí. To zní velice dobře, ale je třeba mít se na pozoru (Obec o ní sama v roce 2008 žádala).
Toť tedy některá fakta k vyjednávání.Není tedy sebemenší důvod hnát cenu za areál do astronomických výšin ba naopak, toho si je vlastních jistě vědom. Občas se prostě investice nezdaří, to je riziko podnikání. Parcely z areálu nebudou. Jsme ve výhodě, jistě budou v tomto duchu naši zastupitelé se společností Eco-investment jednat. Bohužel neznáme výsledky jejich jednání, i když nám jako OI PROTI ZRUŠENÍ koupaliště bylo přislíbeno, že budeme o schůzce předem informování. Dozvěděli jsme se o ní však až z médií. Požádám p. Caldra o poskytnutí zápisu z tohoto jednání. Též požádám o přepis včerejšího jednání k bodu 5a.
Ještě jednou mi dovolte vyjádřit DÍKY všem, kteří nám důvěřovali, podepsali a nadále podepisují naši PETICI PROTI ZRUŠENÍ KOUPALIŠTĚ LHOTKA – Pro obrovský zájem jsme byli nuceni (i s ohledem se zmatky okolo druhé petice našich zaastupitelů) prodloužit termín podepisování přibližně do 15.6. 2012. O místech a způsobu budeme informovat, ale na jiném místě. Toto je informace o včerejším zastupitelstvu a úspěchu, kterého jsme díky vašim hlasům dosáhli. Děkujeme.